Pages

Saturday, December 29, 2012

ဘာသာေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ နိုင္ငံေရးမွာ ေရာေထြး ယွက္တင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပံုဂံေခတ္မွပင္ စတင္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ပါ၊

ဘာသာေရး အတြက္ စစ္ပြဲအခင္းအက်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္၊ လူသားေတြစုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးရွိမည္၊

ထိုလူသားတို႔ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရးလည္းရွိမည္၊
လူထု၊ နိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးမွာ ထာဝစဥ္ပူးတြဲေနမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားစု ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အႏွစ္သာရကို နားလည္ဖို႔ လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံေရး၏ သေဘာ သဘာဝကိုလည္း သိရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္၊

သို႔မွသားလွ်င္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး၏ ေရာေထြးယွက္တင္မႈ႔သည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက အဆိုးသာ ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္၊

ကနဦးအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို တင္ျပလိုပါသည္၊ ျမတ္ဗုဒၶသည္ လူသားမ်ားအတြက္သာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ပါ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုအတြင္းရွိ ကြ်တ္သင့္ကြ်တ္ထိုက္သူမ်ားအတြက္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မည္သည့္ တိုင္းျပည္၊ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မည္သည့္ ပါတီကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ ဘဒၵကမၻာတခုတည္းအတြက္ကိုယ္စားျပဳေနသည္မဟုတ္ဘဲ စႀကၤာဝဠါ အနႏၱကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုလည္း သေဘာေပါက္ရပါမည္၊
မည္သို႔ဆိုေစ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာရသည္မွာ ေလာကီအတြက္မဟုတ္ပါ၊

ေလာကီမွလြန္ေျမာက္ရာျဖစ္သည့္ ေလာကုတၱရာအတြက္ အဓိကျဖစ္ပါသည္၊
သာမညအားျဖင့္သာ ေလာကီအတြက္ကို ထည့္တြက္ပါသည္၊ အဓိကႏွင့္ သာမည သေဘာကို ခြဲျခား နားလည္မည္ဆိုပါက ဗုဒၶဘာသာ ဟူသည္ ေလာကုတၱရာ အတြက္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာကို ေရာက္ရွိေပါက္ေျမာက္ရန္မွာ ေလာကီနယ္တြင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေက်ာ္ျဖတ္ရင္းျဖင့္ တိုက္ပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖတ္သန္းရမည္မွာ ဓမၼတာသေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ဆိုလိုရင္းမွာ ေလာကုတၱရာ ပန္းတိုင္ကို ရည္ရြယ္လွ်က္ေလာကီတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ဆက္စပ္ရသည့္ သေဘာမွာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အတြက္ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနရသည့္ အားထုတ္ခ်က္တို႔ေပါင္းစည္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ႏွင့္ မစပ္လွ်င္းေသာ အရာကိစၥမ်ားကို အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မည္သို႔မွ်မပါတ္သက္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ႔ မရွိလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို နိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈ႔ေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ေနျခင္းကို ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထဲတြင္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ သာမန္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္၊ သာမန္ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ မ်ားသည္ ဘာသာေရးတြင္ သာမက စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစသည္တို႔ကို တရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိၾကပါသည္၊

သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းသံဃာမွအစ သီလရွင္၊ ဖိုးသူေတာ္ ကပၸိယ အဆံုးတို႔သည္ ေလာကုတၱရာ၊ နိဗၺာန္ႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ၊ မသက္ေရာက္ေသာ၊ မရည္ရြယ္ေသာ အလုပ္မွန္သမွ်ကို လံုးဝလုပ္ခြင့္မရွိပါ၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သံသာရ ဝတၱ ဒုကၡေတာ သံသရာဝတ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ ကြ်တ္လြတ္ေစျခင္းငွါ သာသနာ့ဝန္ကိုထမ္းပါမည္ဟု ျမတ္ဗုဒၶကို အာမဘေႏၱျပဳထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္အတြက္ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုေပးအပ္ထားၾကရသည့္မိႈ႔ သာသနာပ ေလာကီကိစၥအဝဝကို လံုးဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ၊

ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္သည္ သစၥာတရားျဖစ္သည္မႈိ႔ အေလွ်ာ့ အတင္းမရွိပါ၊
အတိမ္းအေစာင္းလည္း မရွိပါ၊ အစဥ္အၿမဲ တည့္မတ္ခိုင္ၿမဲေနပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးစရာ၊ ေစာဒကတက္စရာမ်ားရွိလာပါသည္၊ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး လက္ထက္ေတာ္အခါကပင္ မင္းေဘး၊ စိုးေဘး၊ ခိုးသူေဘး ေရာဂါဘယေဘး၊ ရာသီဥတုေဘး၊ ဘီလူးသဘက္တို႔ေဘးမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ပရိတ္တရား ေတာ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တဘက္ႏွင့္ တဘက္ တျပည္ႏွင့္ တျပည္တိုက္ၾက ခိုက္ၾက စစ္ျပဳၾကသည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း အခြင့္သင့္သလို ရဟန္းသံဃာမ်ားက ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေၾကေအးေစခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာနိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊

ဤသို႔ဆိုေသာ္လည္း ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ သာမန္ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ေလာကီကိစၥမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္း ေပးေနသည္ဆိုလွ်င္ အမွားႀကီး မွားပါလိမ့္မည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းရဟန္းတို႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ သြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ရဟန္းသံဃာတို႔အတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး တပည့္ တကာ တကာမတို႔ အေရးကိစၥသည္ မိမိတို႔၏ အေရးကိစၥဟု မခံယူၾကရဘူးတဲ့လား၊ လစ္လ်ဴရႈ႔ထားၾကရမည္တဲ့လားဟု ေမးလွ်င္ လစ္လ်ဴရႈစရာမလိုပါ၊ br>
မိမိတို႔အေရးကိစၥဟုပင္ခံယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကပါသည္၊ ရပ္ေရး ရြာေရး ေက်ာင္းကန္ ဘုရား အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဥေပကၡါ မျပဳသင့္ပါ၊

သို႔ေသာ္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းတို႔၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္ကိုျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္ျပား ေလွ်ာ့နည္းေဖာက္ဖ်က္မႈကိုေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ေစရပါ၊

ေလာကီ၏ မၿပီးဆံုးႏႈိင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းကို အထိခိုက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္း မမည္ေတာ့ပါ၊
ေလာကဝန္ထမ္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွ၊ လြတ္လပ္မွ၊ ဒီမိုကေရစီရမွ သာသနာျပဳရမည္ဟုလည္း အဆိုအမိန္႔မရွိပါ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြား ခိုင္ၿမဲေနရသည့္ အေၾကာင္းမွာလည္း ျမတ္ဗုဒၶဂုဏ္ ေက်းဇူး၊ တရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္ျမတ္တို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ ပါသည္၊

သံဃာေတာ္မ်ား နိုင္ငံေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ၾကလို႔ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သာသနာေတာ္၏ ခရီးသည္ အနိမ့္အျမင့္ အႏုအၾကမ္းတို႔ျဖင့္ လြယ္ခ်ည္တခါ ခက္ခ်ည္တလွည့္ ခရီးဆက္ခဲ့ရပါသည္၊

သာသနာေတာ္ သမိုင္းတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္၊

သို႔ေပမင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ကား ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားပါ၊ ရတနာ ျမတ္သံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာ နီးပါးမွ် တည္တန္႔ ေနပါအုံးမည္၊

ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့့္ လက္ေတြ႔ကို မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္လွ်က္ သက္ေသအမွန္ျပ ဆိုႏိုင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သာသနာေတာ္သည္ သက္တမ္းျပည့္တည္ေနႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းတို႔အေနျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ အဓိက ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ တရားမွန္ (သီအိုရီအမွန္)ကို ဆရာမွန္၏ အထံမွ ရေအာင္ ဆည္းပူးေလ့လာ၍ အက်င့္မွန္ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုိက် က်င့္ႀကံျခင္းသည္သာ သာသနာကို ထိမ္းသိမ္းရာ ေစာင့္ေရွာက္ရာ က်ပါသည္။

အျခားေသာ သာသနာ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥတို႔ကို အဓိကတာဝန္ကို အထိခိုက္မခံၾကဘဲ သာမညေနရာမွာထား၍သာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ၾကပါသည္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္မဖက္ စာသက္သက္ျဖင့္ သာသနာေတာ္ႀကီး ေရစုန္ေမ်ာေနသည့္ အခါသမယတြင္ သာမညႏွင့္ အဓိကကို ေနရာမွားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူ နာမည္ရ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း အက်င့္ကို မဖက္သည္ကို ဆုႀကီးပန္ဟုဆိုၾကျပန္ပါသည္။

ပို၍ဆိုးတာက ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပမွာပါ ေငြႏွင့္ေဒၚလာကို သဲသဲမဲမဲရွာေဖြေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္၊
သာသနာေတာ္တြင္ မျဖစ္ေကာင္းသည့္ ကိစၥမ်ားပါ။

အက်င့္မဖက္စာသက္သက္ျဖင့္ တရားေဟာ စာေျပာ ေငြရွာ ေငြစု လူမႈ႔ကိစၥအဝဝတို႔ထဲတြင္ ေရစုန္ ေမ်ာေနသည့္ သာသနာေတာ္ကို သာသနာ့ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားက အဖတ္ဆယ္ လမ္းတည့္ေပးေနသည္ကိုလည္း မနာလို မေစၧရျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရျပန္ပါသည္၊

သာသနာ့ဂိုဏ္းသားခ်င္း အတြင္းမွာသည္ပင္ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ေနရာမွားၿပီး အယူလြဲက အယူမွန္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရဟန္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမွာ ျမတ္ဗုဒၶက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဝိနည္းစည္းကမ္းေဘာင္ကို လံုးဝေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေစရပါ၊ ဤသည္ကား သာသနာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကား ျပတ္သားစြာ ပိုင္းျခားထားသည့္ မွတ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္၊ ဝံသာႏုေခတ္ ဦးဘေဘတို႔ လက္ထက္က အဂၤလိပ္ အစိုးရဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရေရး အဆိုတင္မႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါသည္၊

အကယ္၍ ဤအဆိုသာ ေအာင္ျမင္ တည္တံ့ခဲ့ပါက ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္မွာ သံဃာစင္ပါ ေမွာက္ရမည့္ ကိန္းပါလား၊ ကံေကာင္းလို႔ ဤအဆို မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ၊

ႏိုင္ငံေရးသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ား၏ အဓိက အေရးျဖစ္ပါသည္၊
လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံေရးကို အဓိကတာဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးကို သာမည တာဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္ကိုလည္း ကဲ့ရဲ႔ရႈံ႔ခ်စရာအေၾကာင္းမရွိပါ၊

လူအလုပ္ လူလုပ္ေနသည္ဟုပင္ဆိုရပါမည္၊ သို႔ေသာ္ လူဝတ္ေၾကာင္တို႔သည္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ ဘန္းျပ၍ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး အျမတ္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ လြန္စြာ မိုက္မဲသည့္ ျပစ္မႈ႔ႀကီး ပါေပ။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရင္မ်ား၊ နယ္စား ပယ္စားမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားတို႔သည္ သူတို႔ၾသဇာ ႀကီးမားေရး၊ အာဏာတည္ တန္႔ေရးတို႔ အတြက္ ဗုဒၶ ဘာသာကို ခုတံုးလုပ္ခဲ့ၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္၊

ယၡဳေခတ္တြင္လည္း အုပ္စိုးသူေရာ အတိုက္အခံပါ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို ထည့္သြင္း အသံုးခ်ေနၾကသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္၊

အမွန္စင္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရေရာ အတိုက္အခံမ်ားပါ ႏွစ္ဘက္လံုးသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရးကို ထည့္သြင္းအသံုးမခ် သင့္ပါ၊

သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရွင္ရဟန္းတို႔အား သာသနာ့ တာဝန္ကို ပီျပင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာႏွစ္ဘက္လံုးက တိုက္တြန္းအား ေပးၾကရန္သာ ျဖစ္ပါသည္၊

ထိုနည္းတူ သာသနာ့ဝန္ထမ္းတို႔ကလည္း မိမိတို႔၏ အဓိကတာဝန္ကို လိုက္နာၿပီး လူတို႔၏ ကိစၥစရိုက္အတြက္ အသံုးခ် မခံရေစရန္္ အစဥ္အၿမဲ သတိရွိဖို႔ လိုပါသည္။

သာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာ ဓါတ္ နိဗၺာန္ျမတ္ကို ဦးမတည္ဘဲ ေလာကီခ်မ္းသာကိုသာ ရွာႀကံေနခ်င္ေဇာျဖင့္ လူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရးအရ အသံုးခ် ခံေနခ်င္သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဆိုးဝါးသည့္ သံသရာေဘးမွ ေျပးမလြတ္ဘဲ ရွိပါလိမ့္မည္။

အသံုးခ်ခ်င္သည့္ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ခံခ်င္သည့္ သခၤန္းဝတ္တို႔ ႏွစ္ဘက္လံုးသည္ သာသနာေတာ္ကို ျပစ္မွား ေစာ္ကားၾက သည္သာျဖစ္ေနသျဖင့္ အျပစ္ကား ႀကီးေလးလွ ပါေတာ့သည္။

အပါယ္မွ တပါးအျခားမရွိပါ။

ရဟန္း သံဃာ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဘက္မွ ျပဳျပဳသမွ်ေသာ ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္ လမ္းေဖါက္ စာသင္စာခ်၊ ေရတြင္းတူး ကန္ဆယ္၊ တကၠသိုလ္တည္၊ မိဘမဲ့ ေစာင့္ေရွာက္၊ ဒုကၡသည္ကူ စသည္တို႔အတြက္ ေငြရွာ ေငြစု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ အဆံုး ကိစၥအဝဝတို႔ကို ရဟန္းသံဃာမ်ား ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္ ေမတၱာပို႔ ဆႏၵျပ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားဆိုသည္မ်ားမွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႔ မ်ားထဲတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္မႈိ႔ မပစ္ပယ္ထိုက္ပါ၊

ေဆာင္ရြက္အပ္သည္သာျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ ၎ကိစၥမ်ားသည္ သာမည ေနရာမွာသာ ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ အပ္ပါသည္။

ဤသို႔ သာမညေနရာမွာထားၿပိး လုပ္ေဆာင္ေသာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွးရႈ႔မႈ႔လမ္းလြဲေနလွ်င္လည္း အက်ဳိးထက္ အဆိုးသာျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ဳိးအသီးသီး ဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနပါသည္၊ သူတို႔လည္းေကာင္းမႈ႔ျမတ္ႏိုးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ လူသားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျဖစ္ေစလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္၊

သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းတို႔အေနျဖင့္ လူသားေကာင္းက်ဳိးကို အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွါ ေလာကီေလာကီေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ထုိက္ပါသည္၊

ဆိုလိုသည္မွာ သာသနာ႔ဝန္ထမ္း ရဟန္းတို႔သည္ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ဳိးမွ ေသြဖီေသာ ေလာကီ ေကာင္းက်ဳိးကိစၥမ်ားအား ရြက္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔ အဓိက ထားရမည့္ ေလာကုတၱရာလမ္းစဥ္ႏွင့္ အက်င့္တို႔ကို လံုးဝအထိခိုက္ ခံ၍ မရပါ၊

တိုင္းျပည္မွာ စစ္မီးလွ်ံေတြေတာက္ေနလို႔ စစ္မီးလွ်ံေတြကို အရင္ ၿငိမ္းသတ္ၿပီး ေအးေဆးၿငိမ္သက္မွ သာသနာေတာ္၏ အဆံုးအမ အတိုင္းလုိက္နာ မည္ဟူ၍ မလုပ္ေကာင္းပါ၊

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ ဦးေခါင္းမီးေလာင္ ရင္ဝလွံစူး ျဖစ္ေနေသာ္မွ တရားရေအာင္သာ ဦးစြာေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ၊ ၿပီးမွ မီးၿငိမ္းျခင္း လွံႏႈတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳလိုက္ပါဟူ၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆိုအဆံုးအမရွိခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္းတို႔အတြက္ဟူမူ ဆိုဘြယ္ရာမရွိေခ်။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ကြ်တ္သင့္ကြ်တ္ထိုက္သည့္ ေဝေနယ်အားလံုးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆံုးအမသာျဖစ္ပါသည္၊

ဒါေၾကာင့္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ အရိယာျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး တပည့္ ဒကာ ဒကာမ အေပါင္းတို႔ကိုလည္း အရိယာျဖစ္ေရး လမ္းၫႊန္ျပသေပးရမည့္ အမႈ႔သာ ျဖစ္ပါသည္၊

အျခားေသာ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားမွာ လူသတၱဝါတို႔ႏွင့္ ကြ်တ္တန္းမဝင္ႏႈိင္ေသးသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည္မို႔ သာသနာပ တရားထဲတြင္သာရွိေနပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား အေနျဖင့္ သာသနာတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သာသနာတြင္းကိစၥမ်ားကို အေထာက္ အကူျပဳမည့္ သာသနာပ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္သင့္ပါသည္၊

သာသနာ့ ေဘာင္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး သာသနာပ ကိစၥမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းျဖစ္ေနလွ်င္လည္း သာသနာကို ဖ်က္ရာေရာက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးတို႔ကို အသံုးခ်၊ ခုတံုးလုပ္ ဘန္းျပၿပီး သာသနာျပဳသလိုလိုႏွင့္ သာသနာပ ကိစၥမ်ားကို မလုပ္သင့္ၾကသလို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း လူတို႔ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကသည့္ ဘာသာေရးကို အသံုးခ်၊ ခုတံုးလုပ္ ဘန္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္မႈ႔မ်ားကိုလည္း မလုပ္ထိုက္ၾကပါ။

ဆရာ ဒကာ တည့္ေအာင္ရွာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေပါင္းဖက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးက ကိုယ္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္မႈ႔မ်ဳိးကိုလည္း မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ပါ၊

ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ ပါတ္သက္လာလွ်င္ ကိုယ္ျပဳသမွ်ကံသည္ ကိုယ့္ထံသို႔သာ ျပန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းႏွင့္ တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။

--ေနရဗာန္
၁၁- -၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews